ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ซื้อป้องกันโรคสุนัขบ้า

0