ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETI) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETI) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

0