ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by:

รายละเอียด→
0

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้นำชุมชน อปพร. ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในครั้งนี้

รายละเอียด→
0

ปภ.แนะรู้ทัน-ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน

Posted by:

ปภ.แนะรู้ทัน-ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
หมอกควันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อมแนะนำในช่วงวิกฤตหมอกควัน ดังนี้
ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายละเอียด→
0

กิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

Posted by:

ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประชาชนในตำบล จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดหนองโคก

รายละเอียด→
0