กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการปราบปรามการทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปี 25๖๒

Posted by:

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการปราบปรามการทุจริต แก่ผู้บริหาร

0