ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2561