ประวัติความเป็นมา

 

ตำบลหนองปลิงแต่เดิมนั้นอยู่ในเขตการปกครอง ต.บ้านชุ้ง ต่อมาจึงได้แบ่งแยกเป็นตำบลขึ้นใหม่ใช้ชื่อตำบลหนองปลิง ในการจัดตั้งครั้งแรก มี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านมาบพระจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง และหมู่ที่ 3 บ้านหนองโคก ต่อมาจึงได้แบ่งแยกจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่อีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านสระขุด และหมู่ที่ 5 บ้านหนองปลิง

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

“เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาดีเด่น เศรษฐกิจรุ่งเรือง พลเมืองสุขภาพดี มีอาชีพเสริมที่เหมาะสม การคมนาคมทันสมัย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ (Mission)

  •  พันธกิจที่  1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
  •  พันธกิจที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การศึปกษา การกีฬา และสาธารณสุข
  •  พันธกิจที่  3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง
  •  พันธกิจที่  4 เพื่อส่งเสริมด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
  •  พันธกิจที่  5 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง การพัฒนาบูรณะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  •  พันธกิจที่  6 อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ

 

uianrvlijndf

 

เกษตรกรรมก้าวหน้า  การศึกษาดีเด่น  เศรษฐกิจรุ่งเรือง

พลเมืองสุขภาพดี  มีอาชีพเสริมที่เหมาะสม  การคมนาคมทันสมัย

ร่วมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมวัฒนธรรม  นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง