สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

–  การคมนามคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก

–  ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่เพียงพอ

–  ปัญหาระบบผังเมือง การจราจร

ด้านเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ

– การประกอบอาชีพ ขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ

– ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและเครือข่าย

–  ปัญหาด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและเงินทุน

ด้านสาธารณสุข

– ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย

– ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

– ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก

– ปัญหาความสะอาดและการสุขาภิบาลในครัวเรือน

ปัญหาน้ำกิน – น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร

– ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ว

– น้ำสะอาดและระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ

– แหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและการเกษตรไม่เพียงพอ

ปัญหาด้านสังคม

– ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน

– ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

– ปัญหาความยากจน

– ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เพียงพอ

ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

– ขาดแหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์

– ประชาชนขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอย่างจริงจัง

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

– ปัญหาการพังทลายและเสื่อมคุณภาพของดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

– ปัญหาฝุ่นละอองจากรถบรรทุก

– ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

– ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ปัญหาการบริการ และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

– ขาดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน

– บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ

– ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร