ความต้องการของประชาชน

 

ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกคลอง

– ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

 

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทำ

– ฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน

– สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

– ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ความต้องการด้านสาธารณสุข

– ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนทุกกลุ่มวัย

– ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก

– ดูแลความสะอาด และส่งเสริมการสุขาภิบาลในครัวเรือนและชุมชน

– ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

 

ความต้องการด้านน้ำกิน – น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร

– จัดหาน้ำสะอาด ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

– ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

– ให้มีการขุดลอกคูส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช

 

ความต้องการด้านสังคม

– รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์

– เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีและเยาวชนด้านอาชีพ

 

ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

– ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร

– ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

– ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เยาวชน

– ฟื้นฟูและส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ความต้องการด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

–  อนุรักษและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

– พัฒนาศักยภาพบุคลกร และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

– เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

– เสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย