ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

 

ภารกิจหลัก

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

 1.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
 2.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 4.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน