ข้อมูลของหน่วยงาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครหลวงประมาณ  4  กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ 18 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวและรถยนต์โดยสารประจำทางสายหนองปลิง – อยุธยาและรถสองแถวสายบ้านชุ้ง –  อยุธยา

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิ

dfjifhsivn

แผนที่สังเขปแสดงพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

มีเนื้อที่ประมาณ  11.05  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,905  ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนบางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ คลองชลประทาน 2 สาย

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ             –      ติดต่อกับตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง
 • ทิศใต้                 –      ติดต่อกับตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
 • ทิศตะวันออก       –      ติดต่อกับตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี
 • ทิศตะวันตก         –      ติดต่อกับตำบลปากจั่น, ตำบลคลองสะแก, ตำบลบ่อโพง, อำเภอนครหลวง

 

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านมาบพระจันทร์

หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองโคก

หมุ่ที่ 4 บ้านสระขุด

หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลิง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  2,148 คน  แยกเป็นชาย  1,028 คน  แยกเป็นหญิง  1,120 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  194  คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน (ข้อมูล  ณ วันที่  13 มิถุนายน  2557)

jabejvnae

สถานที่

 1. วัดมาบพระจันทร์
 2. วัดหนองโคก
 3. สถานีรถไฟบ้านมาบพระจันทร์
 4. โรงเรียนวัดหนองโคก
 5. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
 6. สถานีอนามัย
 7. ที่ทำการสภาตำบล

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

อาชีพเสริม รับจ้าง และทำงานหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีประปาเป็นระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาล โทรศัพท์ท้องถิ่นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านจำนวน 5 เลขหมาย ให้บริการประชาชนทั่วถึงทั้งตำบล

การเดินทาง

จากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) กม.ที่ 78 เลี้ยวขวาเข้า อ.นครหลวงตามทางหลวงหมายเลข 3053 ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนน รพช. สายบ้านดาบ – มาบพระจันทร์ ระยะทางประมาณ
2.5 กม.