1. หลักการของการบริหารจัดการความรู้
 2. วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
 4. การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
 6. กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
 7. แผนการจัดความรู้ในองค์กร
 8. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 9. คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
 10. คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
 11. คูู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ
 12. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
 13. คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 14. คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 15. คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 16. แบบประเมิน ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
 17. แบบประเมิน ประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทบริหารท้องถิ่น
 18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
 19. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 20. ตัวอย่าง การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 21. คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
 22. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
 23. คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น